Almindelige salgs- og leveringsbetingelser

Almindelige salgs- og leveringsbetingelser

for

Afpro Filters ApS

CVR: 41911298

Version 06-01-2021

 

 1. Generelt
  • I disse betingelser betyder kunde: en juridisk person, som har indgået, eller som ønsker at indgå, en aftale med Afpro Filters ApS, og den juridisk persons repræsentant(er), agent(er), eller øvrige der succederer i den juridisk persons rettigheder og forpligtelser.
  • I disse betingelser betyder opgave: enhver opgave vedrørende levering af ydelser og/eller levering af leverancer, som kunden bestiller hos Afpro Filters ApS.
  • Alle tilbud og aftaler er udelukkende underlagt disse betingelser. Kunden kan ikke anvende egne almindelige salgs- og leveringsbetingelser.

 

2. Tilbud

  • Ingen tilbud er bindende, medmindre det modsatte fremgår af tilbuddet.
  • Alle prisspecifikationer er underlagt forbehold for, at der kan foretages prisændringer. Priserne er:
 • Baseret på levering ved Afpro Filters ApS’ lager.
 • Eksklusive moms, told og andre skatter, afgifter og gebyrer.
 • Eksklusive omkostninger til pakning, læsning og losning, transport og forsikringer
  • Kunden skal garantere nøjagtigheden af oplysninger, detaljer, tegninger og/eller beregninger, kunden præsenterer, eller som præsenteres på kundens vegne, inden for rammerne af et tilbud.

 

3. Immaterielle rettigheder/fortrolighed

  • Den fulde ejendomsret til alle immaterielle rettigheder vedrørende produkter, videregivne oplysninger, tilknyttede ydelser og/eller varer leveret af Afpro Filters ApS tilhører ACS Holding BV.
  • Kunden må alene bruge oplysninger, herunder tekniske oplysninger, som Afpro Filters ApS har stillet kunden til rådighed, som f.eks. tidsplaner, tegninger og design, til egen brug, og disse må ikke viderebringes til tredjemand.
  • I tilfælde af en krænkelse af immaterielle rettigheder, herunder pkt. 3.2, skal kunden straks betale en konventionalbod på EUR 20,000 rettighedskrænkelse og for hver dag krænkelsen fortsætter. Betaling af konventionalbod fritager ikke kunden for erstatningsansvar efter dansk rets almindelige regler og lovliggør ikke krænkelsen.

 

4. Aftale

  • En aftale er først indgået efter, at Afpro Filters ApS udtrykkeligt har accepteret og bekræftet en opgave skriftligt, eller hvis Afpro Filters ApS er påbegyndt en opgave. Disse salgs- og leveringsbetingelser udgør samme med Afpro Filters ApS’ tilbud og ordrebekræftelser det samlede aftalegrundlag.
  • Senere tilføjelser, ændringer, mundtlige aftaler og/eller forpligtelser er alene bindende for Afpro Filters ApS, hvis Afpro Filters ApS har bekræftet dette skriftligt.
  • Afpro Filters ApS er berettiget til at inddrage tredjemand i udførelsen af en opgave, og til at lade kunden afholde omkostningerne herfor i overensstemmelse med prisspecifikationen eller kostprisen.

 

5. Prisændringer

  • Såfremt en opgave ikke gennemføres indenfor tre måneder fra bestilling, er Afpro Filters ApS berettiget til at opkræve kunden en forøget kostpris i overensstemmelse med de prisbestemmende faktorer. Hvis prisforøgelsen er større end 5 %, har kunden ret til at ophæve aftalen.

 

6. Leveringsbetingelser og leveringstid

  • Medmindre andet er aftalt, sker levering ved Afpro Filters ApS’ lager.
  • Levering af varer sker, når disse forlader Afpro Filters ApS’ lager, eller i tilfælde af at der sker levering gennem tredjemand, ved at varerne forlader tredjemands lager, eller hvis varerne på anden måde er til rådighed for kunden, medmindre andet er aftalt.
  • Færdiggørelse af arbejde udført af eller på vegne af Afpro Filters ApS finder sted på det tidspunkt, hvor arbejdet er afsluttet, eller når kunden gør brug af arbejdet. Fejl og mangler af uvæsentlig karakter vil ikke forhindre, at arbejdet må anses for værende færdiggjort.
  • Leveringstidspunkt og/eller færdiggørelsesdato er alene vejledende og ikke af væsentlig betydning for aftalen. Leveringstidspunkt og/eller færdiggørelsesdato vil med rimelighed blive forlænget, hvis der sker ændringer i opgavens omfang og/eller under hvilke omstændigheder opgaven udføres.
  • I tilfælde af, at der indtræder forsinkelse ved levering og færdiggørelse, medfører det ikke ret til erstatning.
  • Såfremt leveringstidspunktet eller tidspunktet for afhentning af det reparerede er udløbet, og kunden har forhindret levering eller ikke har foretaget afhentning, vil løsøre blive opbevaret på kundens risiko og han afholder selv omkostningerne herfor. I tilfælde af, at kunden fortsat ikke har accepteret levering eller foretaget afhentning efter tre uger, har Afpro Filters ApS ret til at sælge og levere det opbevarede til tredjemand, samt modtage provenuet, uden at dette berører andre rettigheder i henhold til opgaven.

 

7. Transport og risiko

  • Kunden bærer risikoen for transport og afholder selv omkostningerne herfor. Kunden skal tegne forsikring for dette.
  • Efter tidspunktet for levering som anført i pkt. 6.2. afholder kunden selv omkostningerne for varerne, selv når disse efterfølgende installeres af eller på vegne af Afpro Filters ApS.
  • Kunden er ansvarlig for alle tab, der skyldes tyveri eller skade på varen, når varen bliver brugt til udførelsen af en opgave og befinder sig på stedet, hvor udførelsen finder sted. Dog ikke når de pågældende varer bliver brugt på Afpro Filters ApS’ arbejdsplads eller af tredjemand, antaget af Afpro Filters ApS.

 

8. Force majeure

  • Uanset eventuelle modstående vilkår i aftalegrundlaget, er Afpro Filters ApS ikke ansvarlig over for kunden for manglende opfyldelse af forpligtelser, som kan henhøres til force majeure.
  • Som force majeure anses forhold, der er uden for Afpro Filters ApS’ kontrol, og som Afpro Filters ApS ikke burde have forudset ved aftalens indgåelse. Dette inkluderer arbejdsstridigheder hos Afpro Filters ApS eller hos tredjepart og når leverandører eller kunder ikke leverer i henhold til deres forpligtelser. Afpro Filters ApS kan også påberåbe sig force majeure hvis omstændigheder, som forhindrer (yderligere) opfyldelse af aftalen, opstår efter at Afpro Filters ApS skulle have opfyldt sin forpligtelse.
  • Afpro Filters ApS manglende opfyldelse af forpligtelser som følge af en epidemi eller en pandemi kan altid henhøres til force majeure.
  • Ansvarsfriheden består så længe force majeure består. Hvis perioden varer længere end to måneder, har begge parter ret til at hæve aftalen, uden at der består en pligt til at erstatte tab for den anden part.
  • For så vidt som Afpro Filters ApS delvist har leveret i henhold til aftalen på tidspunktet, hvor force majeure indtræder, eller vil være i stand til at gøre det, og det leverede udgør en selvstændig værdi, er Afpro Filters ApS berettiget til delvis fakturering af den del, der allerede er leveret eller vil blive leveret. Kunden er forpligtet til betaling af denne faktura, som var det en separat aftale.

 

9. Garanti

  • Afpro Filters ApS garanterer kvaliteten af udført arbejde og leverede varer i en periode på 6 måneder efter levering/færdiggørelse med forbehold for bestemmelserne i pkt. 9 i disse almindelige salgs- og leveringsbetingelser. Garanti på vegne af tredjemand bliver kun udstedt i tilfælde af og for så vidt, at den relevante tredjemand selv udsteder garanti i et sådan henseende.
  • Ingen garanti gives mht. påståede fejl og mangler ved funktionalitet, da denne i høj grad er bestemt af omstændigheder, som ligger udenfor Afpro Filters ApS’ indflydelse.
  • Fejl og mangler skal reklameres skriftligt straks og uden ugrundet ophold til Afpro Filters ApS, og reklamation skal indeholde en beskrivelse af arten, omfanget og en formodet årsag til manglen; undladelse af dette vil medføre bortfald af garantien. Uanset det foranstående vil reklamationer modtaget senere end 14 dage efter kundens opdagelse anses for for sent og manglen kan ikke gøres gældende af kunden.
  • Ingen garantier dækker almindeligt slid, når afhjælpning er foretaget af tredjepart, når varerne bruges til formål udover det sædvanlige og/eller, når der er (var) uhensigtsmæssig vedligeholdelse, opbevaring eller anden form for ikke faglig korrekt brug.
  • I tilfælde af et garantikrav, kan Afpro Filters ApS efter eget valg omlevere varen, afhjælpe eller give kunden forholdsmæssigt afslag.
  • Eksistensen af et garantikrav berører ikke kundens betalingsforpligtelse, og udgør ikke grundlag for suspension eller ophævelse.

 

10. Ansvar

  • Afpro Filters ApS’ ansvar rækker ikke længere end statueret i stk. 9 i disse almindelige salgs- og leveringsbetingelser. Skulle det alligevel ske, at Afpro Filters ApS bliver underlagt et mere vidtgående ansvar, er dette begrænset til det beløb, som udbetales af forsikringen tegnet af Afpro Filters ApS. Hvis der ikke gives (fuld) dækning, og/eller hvis der ikke er tegnet forsikring for det relevante tab, er ethvert ansvar for Afpro Filters ApS begrænset til EUR 15.000.
  • Ethvert erstatningskrav for skader, som følger af agenters fejl, er ikke Afpro Filters ApS’ ansvar. Dette inkluderer sager, hvor agenterne har udvist grov uagtsomhed.
  • Afpro Filters ApS er på ingen måde ansvarlig, herunder i perioden nævnt i pkt. 9.1., for følgeskader, tabt fortjeneste eller andre rent økonomiske tab, som kunden og/eller tredjemand lider.
  • Kunden skadesløsholder Afpro Filters ApS for alle krav fra tredjemand betegnet produktansvar og også for krav fra tredjemand, som er direkte eller indirekte forbundet med udført arbejde/leverede varer af Afpro Filters ApS inden for rammerne af udførelsen af arbejdet eller kundens eller tredjemands brug af genstandene.

 

11. Ejendomsforbehold

  • Afpro Filters ApS forbliver ejer af alle leverede varer, indtil kunden har opfyldt sine forpligtelser i henhold til aftalen om varer som er blevet eller skal leveres, arbejde som er færdiggjort eller skal færdiggøres, og med hensyn til krav relateret til fejl og mangler ved fuldbyrdelse af aftalen.
  • Kunden har ret til at bruge og levere varer i erhvervsøjemed. Ethvert ejendomsforbehold, som kunden fastsætter med hensyn til levering af varer leveret af Afpro Filters ApS, er på vegne af Afpro Filters ApS.
  • Såfremt ejendomsforbeholdet ikke kan håndhæves som følge af ændring i form, behandling eller tiltrædelse, er kunden på første anmodningforpligtet til at stille kontant sikkerhed til Afpro Filters ApS.
  • Hvis varer der er underlagt ejendomsforbehold destrueres eller skades, har Afpro Filters ApS fra det tidspunkt ret til den forsikringsudbetaling, som kunden modtager som følge af ødelæggelsen eller skaden. På tidspunktet for destruktionen eller skaden er kunden forpligtet til straks at informere Afpro Filters ApS om dette. På den første anmodning fra Afpro Filters ApS er kunden forpligtet til at transporterer enhver forsikringsudbetaling og erstatningskrav til Afpro Filters ApS og til at samarbejde fuldt ud med hensyn til alle formaliteter, der kræves i denne henseende.

 

12. Betaling, renter, omkostninger og opløsning

  • Betaling skal ske kontant på tidspunktet for levering/færdiggørelse af arbejdet, eller inden for 30 dage efter fakturaen er dateret ved indbetaling på eller overførsel til en bank eller girokonto anført af Afpro Filters ApS. Krav om modregning eller suspension kan ikke gøres gældende.
  • Ved betaling efter forfaldstid har Afpro Filters ApS ret til rente af det forfaldne beløb på 1,5 % pr. måned fra forfaldstid og til betaling sker samt kompensation til dækning af udenretlige omkostninger, som er fastsat til 15% af hovedstolen med et minimum på minimum of EUR 250. Betalinger vil først blive anvendt til betaling af renter og udenretslige omkostninger.
  • I tilfælde af, at kunden mister rådigheden over sine aktiver ved tvangsopløsning, likvidation, rekonstruktion, konkurs eller lignende, eller der er fremsendt en begæring om dette, er Afpro Filters ApS berettiget til at ophæve aftalen med øjeblikkelig virkning. Likvidator, rekonstruktør eller kurator har ikke beføjelsen, som er nævnt i pkt. 11.2.

 

13. Gældende ret og værneting

  • Parternes samhandel, herunder alle tilbud, aftaler og udførelsen heraf, er udelukkende underlagt dansk ret.
  • Enhver tvist, som måtte opstå i forbindelse med parternes samhandel, skal afgøres ved byretten i København.